Vedtekter

NÆRINGSLIVSRINGEN. VEDTEKTER

Stiftelseserklæringen fra 1999:

«Næringslivsringen er et samarbeidsforum for Studieprogram bygg- og miljøteknikk, NTNU og næringen for Bygg, Anlegg og Eiendomsforvaltning (Byggnæringen). Næringslivsringen ble besluttet opprettet på et eget møte i forbindelse med Bygg- og Miljødagen på NTNU 12. oktober 1999. Tilstede på møte var 46 representanter for byggnæringen og 18 representanter for NTNU.»

Tillegg 2017:

«Fra 1. januar 2016 omfatter byggstudiet ved NTNU bachelorutdanning innen bygg ved studiestedene Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Disse inngår fra samme tidspunkt som en del av Næringslivsringens samarbeidsforum.»

Formål

Næringslivsringen er et samarbeidstiltak mellom studenter, næringen og studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk ved NTNU med formål om

  • å bidra til et forpliktende og organisert samarbeid mellom alle NTNUs læresteder og næringslivet som sikrer kvalitet, kapasitet og utvikling/nyskaping
  • å bidra til NTNUs kompetanse på alle nivå gjennom å delta i studieprogramrådet for bygg- og miljøteknikk
  • å gi innspill til et studium som tiltrekker seg dyktige, motiverte og engasjerte studenter som vil jobbe i næringen

Formålet med Næringslivsringen skal bidra til at

  • flere godt kvalifiserte studenter rekrutteres til studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk slik at næringens fremtidige behov for ingeniører og sivilingeniører tilfredsstilles
  • studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk er fremtidsrettede studium som holder høy standard i internasjonal sammenheng
  • studentene får kunnskap om byggnæringen og samfunnet forøvrig

Aktiviteter

Hovedaktiviteten i Næringslivsringens virksomhet vil være gjennomføring av målrettede tiltak ved hjelp av ressurspersoner fra medlemsbedriftene og fra studieprogrammene. Tiltakene vil i hovedsak dreie seg om samarbeidstiltak knyttet til undervisning og utvikling av fagområder, oppbygging av studiene, samt bidrag til rekruttering og oppfølging av studenter. Resultatene av Næringslivsringens arbeid vil være tilgjengelig for alle aktørene i byggnæringen gjennom Næringslivsringens nettsider, Næringslivsringens nyhetsbrev, e-post, NTNUs internettsider, foredrag og artikler i Byggeindustrien m.m. Næringslivsringen skal ikke overta eller erstatte de mange samarbeidstiltak som allerede er i gang mellom næringslivet og studieprogrammene innen bygg og miljøteknikk, men skal supplere og bygge videre på allerede etablerte relasjoner. Det er daglig leders oppgave å utarbeide forslag til aktivitetsprogram som fremlegges for styret.

Medlemmer

Alle bedrifter, organisasjoner, foreninger og etater med tilknytning til byggnæringen kan bli medlemmer i Næringslivsringen. Enkelte av disse blir direkte invitert til medlemskap, mens andre forventes å melde sin egen interesse etter som de blir kjent med tiltaket. Medlemmene betaler en årlig kontingent til finansiering av Næringslivsringens virksomhet. Kontingenten fastsettes i henhold til antall ansatte. Bedrifter med mindre enn 20 ansatte betaler 10 000 kroner pr. år. Bedrifter med mellom 20 og 100 ansatte betaler 20 000 kr/år. Bedrifter med mellom 100 og 500 ansatte betaler 50 000 kr/år. Bedrifter med mer enn 500 ansatte betaler 100 000 til 200 000 kr/år. Bransjeforeninger og organisasjoner betaler 20 000 kr/år. NTNU bidrar med minimum 500 000 kroner/år. Kontingenten betales innen 1. april hvert år. Medlemsbedriftene og NTNUs ansatte forventes å støtte aktivt opp om Næringslivsringens arbeid og delta i prosjekter og tiltak som blir besluttet igangsatt.

Organisasjon og ledelse

Næringslivsringen høyeste organ er Årsmøtet som normalt innkalles i forbindelse med den årlige Bygg- og miljødagen på NTNU. Denne arrangeres første tirsdag i november. Årsmøtet blir forelagt aktivitetsplan, godkjenner regnskap og vedtar budsjett. Årsmøtet velger næringens representanter til styret for Næringslivsringen og styreleder.

Næringslivsringen har en valgkomité som består av tre personer, en fra NTNU og to fra medlemsbedriftene. Representantene fra medlemsbedriftene er sist avgåtte styreleder og et tidligere styremedlem.

Styret består av 6 styremedlemmer fra medlemsbedriftene. Dette inkluderer styreleder som velges for ett år ad gangen. I tillegg består styret av inntil 6 medlemmer fra ansatte ved NTNU, fakultetets studieprogramleder for området bygg- og miljøteknikk og ansatte ved instituttene knyttet til studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk. Styret skal i tillegg ha 2 studentrepresentanter fra studieprogrammene; en studenttillitsvalgt 5-årig master og en studenttillitsvalgt 3-årig bachelor. Studentrepresentanten fra bachelor forutsettes å representere alle tre studiesteder. Studentrepresentantene har ett års funksjonstid og oppnevnes av studentrådet ved IV-fakultetet. Medlemsbedriftenes representanter velges vanligvis for to år med mulighet for gjenvalg. Styret holder normalt møtene sine på de ulike campusene til NTNU og hos bedrifter som er representert i styret. Beslutninger i styret krever simpelt flertall blant de tilstedeværende medlemmer.

Næringslivsringen administreres av en daglig leder som engasjeres for 4 år med mulighet for forlengelse i 2+ 2 år. Etter 8 år skal stillingen lyses ut. Denne personen skal ha næringslivsbakgrunn. Ansettelsesform velges av styret i det enkelte tilfellet. Bistand til sekretariatsfunksjoner for Næringslivsringen tilbys av NTNU etter behov. Næringslivsringen benytter bankkonto og regnskapssystem ved NTNU til sine økonomiske transaksjoner. Fakturaer og bilag attesteres av daglig leder og anvises av leder for den enheten som fører regnskapet.

Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Næringslivsringen fattes av Årsmøtet med minst 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer. Ved oppløsning av Næringslivsringen skal et eventuelt overskudd tilfalle studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Et eventuelt underskudd skal dekkes av medlemmene i forhold til størrelsen på deres avtalte kontingent det siste fulle kalenderåret.

Oslo, 09.02.2000/revidert oktober 2007/oktober 2008/oktober 2009/november 2015/november 2016/ 7. november 2017/5. november 2019.