Historie

NÆRINGSLIVSRINGEN I 15 ÅR

Næringslivsringen ble stiftet i oktober 1999 som et resultat av rekrutteringssituasjonen til byggstudiene ved NTNU. På slutten 1990 – årene fikk vi en dramatisk nedgang i søknaden til studiet og kvaliteten på søkerne gikk også gradvis nedover. I realiteten var studiet åpent. Hvis dette fortsatte ville byggnæringen stå overfor et uoverstigelig problem i løpet av relativt kort tid, ikke bare når det gjaldt antall uteksaminerte sivilingeniører, men også i forhold til kvaliteten på det arbeidet de ville være i stand til å levere.

Næringslivsringen er et samarbeidsforum mellom byggnæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) ved NTNU. Formålet med Næringslivsringen er å bidra til at:
• Studieprogram bygg- og miljøteknikk er et fremtidsrettet studium som holder høy standard i internasjonal sammenheng
• Studentene får kunnskap om byggenæringen og samfunnet forøvrig
• Undervisningen til enhver tid har et innhold som gjør at de uteksaminerte sivilingeniørene har kvalifikasjoner i overensstemmelse med næringens behov
• Flere og bedre kvalifiserte studenter rekrutteres til Studieprogram bygg- og miljøteknikk slik at næringens frem¬tidige behov for kvalifiserte sivilingeniører kan tilfredsstilles

Medlemskap i Næringslivsringen er åpent for alle bedrifter, organisasjoner, foreninger og etater som har tilknytning til byggnæringen.

I dag består Næringslivsringen av nærmere 60 medlemsbedrifter. Det er imidlertid ønskelig å knytte til flere bedrifter for å sikre en robust økonomi som gir rom for utvikling og nye prosjekter som utvikler interessen for samarbeidet.

Arbeidsformen i Næringslivsringen har vært prosjektgrupper med egne budsjett knyttet opp til aktiviteten. Deltakelse i prosjektene er basert på dugnad og er ikke lønnet. Studentenes linjeforening Aarhønen er en svært viktig og aktiv medspiller.

Medlemskontingenten var frivillig gjennom alle de 10 første årene. Den var satt til å være mellom 10 000 og 100 000 kroner. I 2008 ble den øvre grensen utvidet til 200 000 kroner. På årsmøtet i 2009 ble det vedtatt å innføre fast kontingent etter visse kriterier. Dette øker forutsigbarheten på disponible midler som igjen gir rom for å yte mer service og jobbe mer profesjonelt for medlemmene.
Næringslivsringens største suksess må sies å være å ha bidratt til å snu den negative trenden for studieprogrammet. Det har vært en jevn økning av søknader til studiet siden starten i 1999 og vi har i dag nærmere 300 studenter som velger byggstudiet (inkl. de som kommer fra ingeniørhøgskoler). Nivået på de som kommer inn er høyt. Selv om det har vært en positiv utvikling ser vi at det skal lite til for å endre dette. De økonomiske endringene innen oljesektoren i 2015 viser hvor fort ting kan snu. Det er derfor viktig å opprettholde interessen for fagområdet slik at vi unngår det som skjedde på slutten av 90-tallet. Jenteandelen har kommet opp i vel 45 % og ser ut til å holde seg relativt stabil.
Et sentralt og viktig prosjekt ble avsluttet og overlevert NTNU for implementering i 2009. Fremtidens byggstudium ble opprettet som prosjekt under ledelse av Næringslivsringen i 2007. Bakgrunnen var:
”Rekrutteringen til byggstudiet ved NTNU er nå meget god og gir et godt grunnlag for utdanning av sivilingeniører i det antall og med de ferdigheter som næringen etterspør. Ledelsen ved IVT Fakultetet og Studieprogram bygg- og miljø teknikk og styret i Næringslivsringen ønsker å sette fokus på kvalitet og innhold i studiet, for å sikre at fremtidens byggstudium best mulig møter næringens behov for kompetanse og tiltrekker seg gode studenter og lærere. Målet for prosjektet er å skape engasjement i byggenæringen for et samspill med NTNU om fremtidens byggstudium og derigjennom utvikle et nytt studieprogram som best mulig møter partenes krav og forventninger.” (fra SLUTTRAPPORTEN, 28.10.2009)

Resultatene fra dette prosjektet ble implementert i studieprogrammet fra høsten 2010. Som et resultat av dette arbeidet ble det ansatt egen studieprogramleder for byggstudiet og Næringslivsringen har fått leder på heltid. Det ble videre startet opp et arbeid for å trekke inn kunnskap og erfaring fra medlemsbedriftene i Næringslivsringen i undervisningen til studiet. Dette skjer gjennom inngåelse av bedriftsvise samarbeidsavtaler mellom den enkelte medlemsbedrifter og IVT-fakultetet. Pr. 31. oktober 2015 er det inngått 12 slike rammeavtaler. Disse inkluderer en del eksisterende avtaler som har gått i mange år, bl.a. med Statens vegvesen, Jernbaneverket og Det norske Veritas. Det jobbes kontinuerlig med inngåelse av flere tilsvarende rammeavtaler.

Av de øvrige prosjektene som Næringslivsringen jobber med, har de fleste gått over mange år og har hatt som målsettingen å bidra til økt rekruttering til studiet. Følgende prosjekter har vært aktive de siste årene:
• Rekruttering. Øke andelen søkere til byggstudiet av de ungdommer som hver vår er kvalifisert til å søke opptak. Utarbeidelse av brosjyremateriell og deltakelse på utdanningsmesser
• Studentstøtte. Fornøyde studenter er våre beste ambassadører. Forsterke studentenes tilknytning til næringen og skape følelse av tilhørighet og oppfølging fra 1. årskull
• Sommerjobbhjelpen. Hjelpe byggstudentene ved NTNU slik at de får tilbud om relevant sommerjobb
• PC-støtte. Alle studentene på bygg støttes med inntil 2000 kroner ved kjøp av relevant datautstyr i løpet av studietiden

I tillegg jobbes det med kortsiktige satsingområder. I 2014 bisto vi NTNU i forbindelse med evaluering av studiet. I 2014 og 2015 har det vært jobbet systematisk med å gjøre fagområdene transport og vann og avløp mer attraktive.

Et viktig verktøy for økt samspill mellom næringslivet og akademia er møteplasser hvor man kan vise seg fram for hverandre. En slik plass er BM-dagen (Bygg og miljø dagen) som arrangeres første tirsdag i november hvert år. Dette er et samarbeid mellom studentene i 3. klasse og Næringslivsringen. Her deltar representanter fra næringslivet og universitetet sammen med studenter gjennom foredrag og diskusjoner. Samtidig arrangeres et utstillingstorv for bedriftene hvor de kan presentere seg og sine tilbud for studentene med tanke på framtidig rekruttering. Inntektene fra denne utstillingen brukes til subsidiering av studentenes hovedekskursjon den påfølgende våren.

I tillegg til BM-dagen avholdes det et strategiseminar i februar hvert år hvor alle medlemsbedriftene blir invitert. Fra 2010 har det også vært arrangert et frokostseminar/fagseminar i Oslo for å skape økt interesse for den faglige utviklingen av studiet.