Historie

NÆRINGSLIVSRINGEN I 20 ÅR

Næringslivsringen ble stiftet i oktober 1999 som et resultat av rekrutteringssituasjonen til byggstudiene ved NTNU. På slutten av 1990 – årene fikk vi en dramatisk nedgang i søknaden til studiet og kvaliteten på søkerne gikk også gradvis nedover. I realiteten var studiet åpent. Hvis dette fortsatte ville byggnæringen stå overfor et uoverstigelig problem i løpet av relativt kort tid, ikke bare når det gjaldt antall uteksaminerte sivilingeniører, men også i forhold til kvaliteten på det arbeidet de ville være i stand til å levere.

Næringslivsringen er et samarbeidsforum mellom byggnæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) ved NTNU. Da Næringslivsringen ble stiftet, var formålet å bidra til at:
• Studieprogram bygg- og miljøteknikk er et fremtidsrettet studium som holder høy standard i internasjonal sammenheng
• Studentene får kunnskap om byggenæringen og samfunnet forøvrig
• Undervisningen til enhver tid har et innhold som gjør at de uteksaminerte sivilingeniørene har kvalifikasjoner i overensstemmelse med næringens behov
• Flere og bedre kvalifiserte studenter rekrutteres til Studieprogram bygg- og miljøteknikk slik at næringens frem¬tidige behov for kvalifiserte sivilingeniører kan tilfredsstilles

I forbindelse med at NTNU fusjonerte med høgskolene i Ålesund, på Gjøvik og i Sør-Trøndelag i 2016, ble formål og vedtekter gjennomgått og formålet er i dag:

  • Å bidra til et forpliktende og organisert samarbeid mellom alle NTNUs læresteder og næringslivet som sikrer kvalitet, kapasitet og utvikling/nyskaping
  • Å bidra til NTNUs kompetanse på alle nivå gjennom å delta i studieprogramrådet for bygg- og miljøteknikk
  • Å bidra til at studiet tiltrekker seg dyktige, motiverte og engasjerte studenter som vil jobbe i næringen

Medlemskap i Næringslivsringen er åpent for alle bedrifter, organisasjoner, foreninger og etater som har tilknytning til byggnæringen.

I dag består Næringslivsringen av nærmere 60 medlemsbedrifter. Det er imidlertid ønskelig å knytte til flere bedrifter for å sikre en robust økonomi som gir rom for utvikling og nye prosjekter som utvikler interessen for samarbeidet. Med samfunnets raske utvikling er dt også viktig at alle deler av næringslivet er tett koplet på høyere utdanning. På den måten sørger næringen for at utdanningstilbudet har en aktuell og framtidsrettet profil.

Arbeidsformen i Næringslivsringen har vært prosjektgrupper med egne budsjett knyttet opp til aktiviteten. Deltakelse i prosjektene er basert på dugnad og er ikke lønnet. Studentenes linjeforening Aarhønen er en svært viktig og aktiv medspiller.

Medlemskontingenten var frivillig gjennom alle de 10 første årene. Den var satt til å være mellom 10 000 og 100 000 kroner. I 2008 ble den øvre grensen utvidet til 200 000 kroner. På årsmøtet i 2009 ble det vedtatt å innføre fast kontingent etter visse kriterier. Dette øker forutsigbarheten på disponible midler som igjen gir rom for å yte mer service og jobbe mer profesjonelt for medlemmene.

Næringslivsringens største suksess må sies å være å ha bidratt til å snu den negative trenden for studieprogrammet. Det har vært en jevn økning av søknader til studiet siden starten i 1999 og vi har i dag nærmere 300 studenter som velger masterutdanning på byggstudiet (inkl. de som kommer fra ingeniørhøgskoler). Nivået på de som kommer inn er høyt.

I tillegg har NTNU nå utvidet tilbudet sitt med tre-årig bachelorutdanning på Gjøvik, i Ålesund og i Trondheim. Fra høsten 2020 er bachelorutdanningen i Trondheim innstallert på Gløhaugen i Høgskoleringen 7A. Tilsammen utvider dette studenttallet på bygg med xxxx

Selv om det har vært en positiv utvikling ser vi at det skal lite til for å endre dette. De økonomiske endringene innen oljesektoren i 2015 viser hvor fort ting kan snu. Koronaepidemien i 2020 likeså. Det er derfor viktig å opprettholde interessen for fagområdet slik at vi unngår det som skjedde på slutten av 90-tallet.

Jenteandelen var i 2014 på ca. 45 %. Så ble jentepoengene tatt bort og andelen sank til ca. 30%.  De siste årene har den hatt en gradvis økning og ligger på ca. 35%.

Et sentralt og viktig prosjekt ble avsluttet og overlevert NTNU for implementering i 2009. Fremtidens byggstudium ble opprettet som prosjekt under ledelse av Næringslivsringen i 2007. Bakgrunnen var:
”Rekrutteringen til byggstudiet ved NTNU er nå meget god og gir et godt grunnlag for utdanning av sivilingeniører i det antall og med de ferdigheter som næringen etterspør. Ledelsen ved IVT Fakultetet og Studieprogram bygg- og miljø teknikk og styret i Næringslivsringen ønsker å sette fokus på kvalitet og innhold i studiet, for å sikre at fremtidens byggstudium best mulig møter næringens behov for kompetanse og tiltrekker seg gode studenter og lærere. Målet for prosjektet er å skape engasjement i byggenæringen for et samspill med NTNU om fremtidens byggstudium og derigjennom utvikle et nytt studieprogram som best mulig møter partenes krav og forventninger.” (fra SLUTTRAPPORTEN, 28.10.2009)

Resultatene fra dette prosjektet ble implementert i studieprogrammet fra høsten 2010. Som et resultat av dette arbeidet ble det ansatt egen studieprogramleder for byggstudiet og Næringslivsringen har fått leder på heltid. Det ble videre startet opp et arbeid for å trekke inn kunnskap og erfaring fra medlemsbedriftene i Næringslivsringen i undervisningen til studiet. Dette skjer gjennom inngåelse av bedriftsvise samarbeidsavtaler mellom den enkelte medlemsbedrifter og IV-fakultetet. Pr. 31. oktober 2015 var det inngått 12 slike rammeavtaler. Disse inkluderer en del eksisterende avtaler som har gått i mange år, bl.a. med Statens vegvesen, Jernbaneverket og Det norske Veritas. Etter 2015 og med de organisatoriske endringene ved NTNU, harfokuset på disse overordnede avtalene avtatt. I stedet inngås det avtaler direkte mellom fagområde og enkeltbedrifter.

Av de øvrige prosjektene som Næringslivsringen jobber med, har de fleste gått over mange år og har hatt som målsettingen å bidra til økt rekruttering til studiet. Følgende prosjekter har vært aktive de siste årene:
• Rekruttering. Øke andelen søkere til byggstudiet av de ungdommer som hver vår er kvalifisert til å søke opptak. Utarbeidelse av brosjyremateriell og deltakelse på utdanningsmesser
• Studentstøtte. Fornøyde studenter er våre beste ambassadører. Forsterke studentenes tilknytning til næringen og skape følelse av tilhørighet og oppfølging fra 1. årskull
• Sommerjobbhjelpen. Hjelpe byggstudentene ved NTNU slik at de får tilbud om relevant sommerjobb. Dette prosjetet er gradvis lagt ned. Det ble etterhvert få studenter som benyttet seg av tilbudet og da valgte styret i Næringslivsringen å bruke ressursene annerledes.
• PC-støtte. Alle studentene på bygg støttes med inntil 2000 kroner ved kjøp av relevant datautstyr i løpet av studietiden. Dette prosjektet er også avsluttet i og med at de fleste studentene har med seg egen PC når de begynner studiene og ofretrekker å bruke denne.

Innimellom jobbes det med kortsiktige satsingområder. I 2014 bisto vi NTNU i forbindelse med evaluering av studiet. I 2014 og 2015 har det vært jobbet systematisk med å gjøre fagområdene transport og vann og avløp mer attraktive. Her har Næringslivsringen bl.a. bidratt til en video om infrastruktur som ligger på Youtube.

Et viktig verktøy for økt samspill mellom næringslivet og akademia er møteplasser hvor man kan vise seg fram for hverandre. En slik plass er BM-dagen (Bygg og miljø dagen) som arrangeres første tirsdag i november hvert år. Dette er et samarbeid mellom studentene i 3. klasse og Næringslivsringen. Her deltar representanter fra næringslivet og universitetet sammen med studenter gjennom foredrag og diskusjoner. Samtidig arrangeres et utstillingstorv for bedriftene hvor de kan presentere seg og sine tilbud for studentene med tanke på framtidig rekruttering. Inntektene fra denne utstillingen brukes til subsidiering av studentenes hovedekskursjon den påfølgende våren.

I tillegg til BM-dagen avholdes det et strategiseminar i februar/mars hvert år hvor alle medlemsbedriftene blir invitert. I perioden 2010 til 2015 ble  det også arrangert et frokostseminar/fagseminar i Oslo for å skape økt interesse for den faglige utviklingen av studiet.

Næringslivsringen har hatt en egen strategiplan for perioden 2010 til 2020. Det jobbes nå med en oppdatering for perioden 2021 til 2025.