OM NLR

OM NLR

Næringslivsringen ble stiftet i oktober 1999 som et resultat av rekrutteringssituasjonen til byggstudiene ved NTNU. På slutten 1990 – årene fikk vi en dramatisk nedgang i søknaden til studiet og kvaliteten på søkerne gikk også gradvis nedover. I realiteten var studiet åpent. Hvis dette fortsatte ville byggnæringen stå overfor et uoverstigelig problem i løpet av relativt kort tid, ikke bare når det gjaldt antall uteksaminerte sivilingeniører, men også i forhold til kvaliteten på det arbeidet de ville være i stand til å levere.

Næringslivsringen er et samarbeidsforum mellom studentene, næringen og studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk.

Formålet med Næringslivsringen er:

  • Å bidra til et forpliktende og organisert samarbeid mellom alle NTNUs læresteder og næringslivet som sikrer kvalitet, kapasitet og utvikling/nyskaping.
  • Å bidra til NTNUs kompetanse på alle nivå gjennom å delta i studieprogramrådet for bygg- og miljøteknikk.
  • Å bidra til at studiet tiltrekker seg dyktige, motiverte og engasjerte studenter som vil jobbe i næringen.

Medlemskap i Næringslivsringen er åpent for alle bedrifter, organisasjoner, foreninger og etater som har tilknytning til byggenæringen. I dag består Næringslivsringen av nærmere 60 medlemsbedrifter.

Arbeidsformen i Næringslivsringen har vært prosjektgrupper med egne budsjett knyttet opp til aktiviteten. Deltakelse i prosjektene er basert på dugnad og er ikke lønnet. Studentenes linjeforening H. M. Aarhønen med undergrupper er en svært viktig og aktiv medspiller.

Medlemskontingenten har vært frivillig gjennom alle de 10 første årene. Den var satt til å være mellom 10 000 og 100 000 kroner. I 2008 ble den øvre grensen utvidet til 200 000 kroner. På årsmøtet i 2009 ble det vedtatt å innføre fast kontingent etter visse kriterier. Dette øker forutsigbarheten på disponible midler som igjen gir rom for å yte mer service og jobbe mer profesjonelt for medlemmene.

Næringslivsringens største suksess må sies å være å ha bidratt til å snu den negative trenden for studieprogrammet. Det har vært en jevn økning av søknader til studiet siden starten i 1999 og vi har i dag ca. 230 som velger masterutdanning innen bygg (inkl. de som kommer fra bachelor/ingeniørhøgskoler). Nivået på de som kommer inn er høyt. I 2016 fusjonerte NTNU og høgskolene på Gjøvik, i Ålesund og i Sør-Trøndelag. Disse leverer i dag bachelorutdanning innen bygg og utdanner ca. 180 studenter.

I perioden 2007 til 2009 ledet Næringslivsringen prosjektet «Fremtidens byggstudium». Et sentralt og viktig prosjekt for å sette fokus på kvalitet og innhold i studiet, for å sikre at fremtidens byggstudium best mulig møter næringens behov for kompetanse og tiltrekker seg gode studenter og lærere. Målet for prosjektet var å skape engasjement i byggnæringen for et samspill med NTNU om fremtidens byggstudium og derigjennom utvikle et nytt studieprogram som best mulig møter partenes krav og forventninger. Resultatene ble implementert høsten 2010 og er senere evaluert med gode tilbakemeldinger.

Av de øvrige prosjektene som Næringslivsringen jobber med, har de fleste gått over mange år og har hatt som målsettingen å bidra til økt rekruttering til studiet. Rekruttering har hele vegen vært et sentralt prosjekt med litt ulikt fokus fra flere jenter på bygg til tematiske satsinger innen transport, vann og avløp. I tillegg er det oppmerksomhet rundt studentenes trivsel og aktivitet i studietiden. Næringslivsringen har gitt tilskudd til ulike former for sosial trivsel som skal bidra til at studentene gjennomfører studiet. Bistand til å finne sommerjobb var svært sentralt fram til 2016. Da hadde de fleste bedriftene etablert tydelig markedsføring av sine tilbud. Og studentene kunne selv finne aktuelle bedrifter. Også PC-prosjektet kan nevnes. Her har Næringslivsringen subsidiert studentene med ulike former for datautstyr som har vært nødvendig for studiene. Med bachelorutvidelsen ble antallet studenter såpass stort at økonomien ikke strekker til og tilbudet ble avsluttet.

I dag har Næringslivsringen fokus på følgende områder:

  • Rekruttering. Hvor det samarbeides med Nasjonalt senter for realfagskompetanse.
  • Undervisning. Hvor målsettingen er å trekke næringslivet inn i undervisningen for å gjøre denne virkelighetsnær.
  • Arena. Næringslivsringen ønsker å skape møteplasser for studenter, ansatte og næring. Hovedarrangementet er Bygg- og miljødagen som arrangeres sammen med studentene første tirsdag i november. I tillegg er det en samling for medlemsbedriftene tidlig på våren hvor målsettingen er å kunne gå i dybden på tema av felles interesse for utdanning og næring.
  • Velferd. Her kan studentene søke på støtte til aktiviteter som forsterker studentenes tilknytning til studiet og næringen. I tillegg skal tiltakene og arrangementene ivareta et godt sosialt miljø.

Næringslivsringens styre jobber i 2020 med en oppdatering av virksomhetens strategiplan.Den skal gjelde for perioden 2021 til 2026.