OM NLR

Om NLR

Næringslivsringen ble stiftet i oktober 1999 som et resultat av rekrutteringssituasjonen til byggstudiene ved NTNU. På slutten 1990 – årene fikk vi en dramatisk nedgang i søknaden til studiet og kvaliteten på søkerne gikk også gradvis nedover. I realiteten var studiet åpent. Hvis dette fortsatte ville byggenæringen stå overfor et uoverstigelig problem i løpet av relativt kort tid, ikke bare når det gjaldt antall uteksaminerte sivilingeniører, men også i forhold til kvaliteten på det arbeidet de ville være i stand til å levere.

Næringslivsringen er et samarbeidsforum mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) ved NTNU. Formålet med Næringslivsringen er å bidra til at:

• Studieprogram bygg- og miljøteknikk er et fremtidsrettet studium som holder høy standard i internasjonal sammenheng

• Studentene får kunnskap om byggenæringen og samfunnet forøvrig

• Undervisningen til enhver tid har et innhold som gjør at de uteksaminerte sivilingeniørene har kvalifikasjoner i overensstemmelse med næringens behov

• Flere og bedre kvalifiserte studenter rekrutteres til Studieprogram bygg- og miljøteknikk slik at næringens frem­tidige behov for kvalifiserte sivilingeniører kan tilfredsstilles

Medlemskap i Næringslivsringen er åpent for alle bedrifter, organisasjoner, foreninger og etater som har tilknytning til byggenæringen.

I dag består Næringslivsringen av vel 50 medlemsbedrifter. Dette tallet har vært relativ stabilt siden starten på tross av fusjoner og andre endringer i bransjen. Det er imidlertid ønskelig å knytte til flere bedrifter og dette vil være en av de sentrale oppgavene framover.

Arbeidsformen i Næringslivsringen har vært prosjektgrupper med egne budsjett knyttet opp til aktiviteten. Deltakelse i prosjektene er basert på dugnad og er ikke lønnet. Studentenes linjeforening Aarhønen er en svært viktig og aktiv medspiller.

Medlemskontingenten har vært frivillig gjennom alle de 10 første årene. Den var satt til å være mellom 10 000 og 100 000 kroner. I 2008 ble den øvre grensen utvidet til 200 000 kroner. På årsmøtet i 2009 ble det vedtatt å innføre fast kontingent etter visse kriterier. Dette øker forutsigbarheten på disponible midler som igjen gir rom for å yte mer service og jobbe mer profesjonelt for medlemmene.

Næringslivsringens største suksess må sies å være å ha bidratt til å snu den negative trenden for studieprogrammet. Det har vært en jevn økning av søknader til studiet siden starten i 1999 og vi har i dag ca. 230 som velger byggstudiet (inkl. de som kommer fra ingeniørhøgskoler). Nivået på de som kommer inn er høyt. I 2009 ser vi en liten nedgang i antall studenter som velger denne studieretningen. Dette bekrefter at fokuset på rekruttering fortsatt er viktig og at vi fortsatt må stå på for å skape interesse for fagområdet. Jenteandelen har kommet opp i vel 30 % og ser ut til å holde seg relativt stabil.

Et sentralt og viktig prosjekt er avsluttet og overlevert NTNU for implementering i disse dager. Fremtidens byggstudium ble opprettet som prosjekt under ledelse av Næringslivsringen i 2007. Bakgrunnen var:

Rekrutteringen til byggstudiet ved NTNU er nå meget god og gir et godt grunnlag for utdanning av sivilingeniører i det antall og med de ferdigheter som næringen etterspør. Ledelsen ved IVT Fakultetet og Studieprogram bygg- og miljø teknikk og styret i Næringslivsringen ønsker å sette fokus på kvalitet og innhold i studiet, for å sikre at fremtidens byggstudium best mulig møter næringens behov for kompetanse og tiltrekker seg gode studenter og lærere. Målet for prosjektet er å skape engasjement i byggenæringen for et samspill med NTNU om fremtidens byggstudium og derigjennom utvikle et nytt studieprogram som best mulig møter partenes krav og forventninger.” (fra SLUTTRAPPORTEN, 28.10.2009)

Resultatene fra dette prosjektet vil implementeres i studieprogrammet fra høsten 2010. som et resultat av dette arbeidet er det ansatt egen studieprogramleder for byggstudiet og Næringslivsringen har fått leder på heltid. Det er videre startet opp et arbeid for å trekke inn kunnskap og erfaring fra medlemsbedriftene i Næringslivsringen i undervisningen til  studiet. Dette skjer gjennom inngåelse av bedriftsvise samarbeidsavtaler mellom den enkelte medlemsbedrifter og IVT-fakultetet. Pr. 31. oktober 2009 er det inngått 3 slike rammeavtaler. Disse kommer i tillegg til en del eksisterende avtaler som har gått i mange år, bl.a. med Statens vegvesen, Jernbaneverket og Det norske Veritas.  Det jobbes med inngåelse av flere tilsvarende rammeavtaler.

Av de øvrige prosjektene som Næringslivsringen jobber med, har de fleste gått over mange år og har hatt som målsettingen å bidra til økt rekruttering til studiet. Følgende prosjekter har vært aktive de siste årene:

  • Rekruttering her og nå. Øke andelen søkere til byggstudiet av de ungdommer som hver vår er kvalifisert til å søke opptak. Utarbeidelse av brosjyremateriell og deltakelse på utdanningsmesser
  • ta vare på studentene. Fornøyde studenter er våre beste ambassadører. Forsterke studentenes tilknytning til næringen og skape følelse av tilhørighet og oppfølging fra 1. årskull
  • flere jenter på bygg. Øke antall jenter som søker Bygg og miljøteknikk
  • Støtte til sommerjobb. Sørge for at alle byggstudentene ved NTNU som ønsker det får tilbud om relevant sommerjobb
  • Bærbar PC til alle studentene. Sørge for at 1. års studentene får et konkurransedyktig tilbud om kjøp av egen bærbar PC

Styret har planer om en gjennomgang av prosjektporteføljen i løpet av den nærmeste fremtid og i den forbindelse er det tatt til ordet for å utfordre næringens engasjement innen forskningsbasert virksomhet. NTNU v/IVT-fakultetet har bl.a. søkt Norges forskningsråd om et prosjekt for å utarbeide en langsiktig plan for forskning for BA-sektoren fram til 2020; ”Veikart for BA-forskning 2020”. Dette vil kunne være et verktøy for den videre kunnskapsutviklingen innen næringen.

Et viktig verktøy for økt samspill mellom næringslivet og akademia er møteplasser hvor man kan vise seg fram for hverandre. En slik plass er BM-dagen (Bygg og miljø dagen) som arrangeres i oktober hvert år. Her deltar representanter fra næringslivet og universitetet sammen med studenter gjennom foredrag og diskusjoner. Samtidig arrangerer studentene BMArena som er et utstillingstorv for bedriftene hvor de kan presentere seg og sine tilbud for studentene med tanke på framtidig rekruttering.