NYHETER

NYHET / admin 22.03.2022

ER DU DEN NYE LEDEREN AV NÆRINGSLIVSRINGEN VED NTNU BYGG?

«Næringslivsringen er et samarbeidsforum for studieprogram bygg- og miljøteknikk, NTNU og næringen for Bygg, Anlegg og Eiendomsforvaltning (Byggnæringen). Næringslivsringen ble opprettet 12. oktober 1999. Fra 1. januar 2016 omfatter byggstudiet ved NTNU også bachelorutdanning innen bygg ved studiestedene Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Næringslivsringens visjon sikrer kunnskap og kompetanse fra NTNU til norsk BAE-næring.

Dette gjør vi ved at

       • Næringslivsringen legger til rette for samarbeid om framtidig kunnskaps- og
         kompetansebehov innen det byggfaglige området. Dette inkluderer livslang læring.
       • Næringslivsringen bidrar til rekruttering til studieprogrammene på bygg- og
         miljøteknikkområdet slik at næringens fremtidige behov for ingeniører og
         sivilingeniører tilfredsstilles 

Det søkes etter en motivator, nettverksbygger og en person som evner å skape begeistring.

Daglig leder i Næringslivsringen har ansvar for tiltak rettet mot rekruttering av studenter, kvalitet og innhold i utdanningen og gode arenaer for samhandling og innovasjon mellom næringsliv, studenter og ansatte på NTNU. I dette bildet har tema som bærekraft og digitalisering fått økt betydning. For Næringslivsringen betyr dette å skape forståelse for hvilket kunnskapsbehov studentene må tilegne seg gjennom studiene for å bli attraktive medarbeidere for framtidige arbeidsgivere.

Daglig leder i Næringslivsringen vil ha ansvar for den administrative driften av Næringslivsringen sine aktiviteter i nært samarbeid med styret. Dette omfatter blant annet å forberede styremøter og følge opp aksjoner etter vedtak i styret. Leder skal organisere prosjekter med prosjektleder og prosjektmedarbeidere, planlegge og gjennomføre medlemsseminar og sammen med studenter planlegg og gjennomføre Bygg- og miljødagen (BM-dagen). Lederen har daglig kontakt med studieprogramleder for bygg- og miljøteknikkområdet og med ledelsen og ansatte ved fakultet for ingeniørvitenskap. Studentenes linjeforeninger og undergrupper er også viktige samarbeidspartnere. Daglig leder er kommunikasjonspunkt for medlemsbedriftene inn mot NTNU. Lederen skal holde seg løpende orientert og oppdatert om aktuelle student- og utdanningspolitiske saker, og være en synlig aktør i byggnæringen.

Stillingen vil basere seg på en avtale om innleie i 80% til 100% stilling. Ny leder vil rapporterer til styret i Næringslivsringen. Stillingen vil disponere kontorplass på NTNU i Trondheim.

Kontakt gjerne styreleder Turid Ødegaard, Rambøll for nærmere informasjon og spørsmål, mobil 93036535.

Søknad sendes:

Næringslivsringen v/Lillian Fjerdingen
Høgskoleringen 7A,
7034, Trondheim

Søknadsfrist: onsdag 20. april 2022.

Søknaden vil bli behandlet konfidensielt i styret til Næringslivsringen.

Utlysningen i PDF-format finnes her.